Методика викладання психології

expert

Дисципліна викладається у другому семестрі на четвертому році навчання; включає 9 лекційних та 9 семінарських занять.
Наприкінці оцінюється заліком.
У ході навчання передбачено виконання КМР та індвідуального завдання.Курс має за мету надати вам знання щодо того, як бути викладачем психології — у школі, в училищі, у вишу. Скористайтесь можливістю і спробуйте себе в ролі викладача, або, принаймні, дізнайтесь, до яких хитрощів звертались ваші улюблені вчителі, щоб утримувати ваш інтерес до свого предмету.

Заочникам сюди!

 

Модуль 1. Загальні питання методики викладання психології.
Лекція 1. Предмет і задачі курсу методики. Цільова аудиторія та специфіка викладання і змісту навчальної дисципліни. Документи та стандарти, що регламентують викладання психології. Принципи викладання психології.
Модуль 2. Історія викладання психології.
Лекція 2. Психологічні школи щодо викладання взагалі та психології зокрема: біхевіоризм, когнітивізм, діяльнісний підхід.
Модуль 3. Організація процесу навчання та типи навчальних занять із психології.
Лекція 3. Форми подачі навчального матеріалу з психології: лекція, семінарські та практичні заняття, курсова робота, реферат. Види занять та методика їх проведення.
Лекція 4. Перевірка та оцінка знань із психології. Таксономія навчальних завдань. Форми обліку знань. Засоби обліку успішності. Помилки, типи та засоби роботи із ними.
Лекція 5. Самостійна робота студентів.
Лекція 6. Види допоміжного матеріалу.
Модуль 4. Особистість викладача-психолога.
Лекція 7. Мотиваційна карта викладача психології. Вплив особистісних властивостей викладача психології та специфіку навчального процесу.
Модуль 5. Робота із аудиторією в межах викладання психології.
Лекція 8. Типи слухачів та методи їх залучення до навчального процесу. Робота із порушниками дисципліни.
Модуль 6. Професійне мислення як продукт викладання психології.
Лекція 9. Поняття професійного мислення. Окреслення феномену стосовно професії психолога (дослідника, практика).


Контрольно-модульні роботи

Дати проведення КМР будуть відомі на початку семестру.


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.
Ваша контрольна робота буде складатись із 15 тестових завдань (5 завдань на альтернативний вибір, 5 — вставити слово або словосполучення, 5 завдань на співвіднесення) та 10 одиниць наочного матеріалу (які повинні засновуватись на різних принципах упорядковування інформації — таблиця, блок-схема, графік, ілюстрація, відео / аудіо ілюстрація). На цій сторінці ви знайдете документ, де написано, до якого навчального матеріалу (прізвище автора, назва підручника, номер розділу та сторінки) саме вам потрібно скласти завдання. Подивіться зразок 1 і зразок 2 контрольної роботи з моїми коментарями і майте на увазі, что контрольна повинна бути виконана українською мовою.

Залік відбуватиметься у вигляді 20 тестів. До тем, яких стосуються тести, входять усі, перелічені зверху цієї сторінки. Увага! До заліку будуть допущені виключно ті студенти, які вчасно (до 20 березня 2016 року) надіслали / передали контрольну роботу.

НАЙТИПОВІШІ ПОМИЛКИ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕСТІВ
У тестах на альтернативний вибір
> Правильний варіант відповіді дуже легко прогнозований, адже решта — просто безглузді;
> У запропонованих вами варіантах декілька — практично аналогічні, вони виражають одну й ту саму ідею, але різними словами. Важко зрозуміти, чому ви, як укладач тестів, обрали певний варіант відповіді;
> Матеріал, обраний для тесту, несуттєвий і не несе особливого значення для вивчення дисципліни. Приклад — у тесті ви просите студента визначити рік, коли певний науковець очолив кафедру психології у своїй альма матер;
> Ви пропонуєте багато альтернатив для вибору — потенційному студентові буде легко заплутатись. Визнана оптимальна кількість опцій — чотири.
У тестах на відповідність
> Ви конструюєте запропоновані для встановлення відповідності опції в такий спосіб, що сама граматична форма початку визначення підказує її продовження. Наприклад, у першому стовпчику (де ви надаєте назви термінів) всі терміни жіночого роду, окрім одного, а в другому стовпчику — єдине визначення із всіх узгоджується саме з чоловічим родом;
> Матеріал, обраний для тесту, несуттєвий і не несе особливого значення для вивчення дисципліни.
У тестах на вставлення слова або словосполучення
> Ви плутаєте відкриті питання та завдання на вставлення слова або словосполучення. Відкриті питання потребують більш-менш розгорнутої, детальної відповіді, а ваше завдання полягає в тому, щоб надати речення, де не вистачає його суттєвої частини, яку і повинен вставити потенційний студент;
> Ви випускаєте з речення несуттєву його частину, яка сама по собі не несе принципового змістовного навантаження і може бути легко замінена синонімом або зовсім іншим словом. Наприклад: «… — важлива складова викладання психології». У такому «тесті» майже неможливо вгадати, що мав на увазі укладач і чого він очікує від студента;
> Матеріал, обраний для тесту, несуттєвий і не несе особливого значення для вивчення дисципліни.

Система оцінювання для студентів денної та вечірньої форм навчання

Яким чином можна набирати бали:

* Максимум 50 балів можна отримати за підготовку проекта, який буде оцінено за такими критеріями:

*** 10 балів — використання літератури: скільки джерел, якої якості;

*** 10 балів — активність кожного учасника (особливо це стосується проектів, які виконувались декількома студентами разом;

*** 10 балів — ступінь залученості аудиторії, підтримка інтереса слухачів (якщо ви готуєте письмове завдання, вашою аудиторією буду я);

*** 10 балів — представленість проблеми, структурне наповнення;

*** 10 балів — дотримання формальних вимог (вчасне виконання, правильне письмове оформлення, дотримання ліміту часу на занятті).

* Контрольно-модульна робота за матеріалом лекцій у вигляді тестів надає вам змогу отримати максимум 40 балів.

Наприкінці семестру ви отримуєте ще до 10 балів за активність на семінарах (якщо хоча б на 5 з 9 семінарів вибули активні, цього повністю достатньо).
Відповідність балів оцінками така: 90-100 балів — «5″, 75-89 балів — «4″, 60-74 бали — «3″, 1-59 балів — «2″.

Література для підготовки:

Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз».
1. В. Н. Карандашев «Методика преподавания психологии».
2. Б. Ц. Бадмаев «Методика преподавания психологии».
3. И. В. Смолярчук «Методика преподавания психологии» (методичка).
4. Методика преподавания психологии (коллектив авторов).
5. М. В. Попова «Психология как учебный предмет в школе».
6. Л. М. Самошкіна, І. С. Самошкіна «Рекомендації до написання та оформлення курсових та дипломних робіт із психології» (методичка).

Цікаво про методику викладання
10 педагогічних принципів, які найсильніше вплинуть на освіту найближчими рокамиЧитайте также: